עבודות.קום

יום ראשון, 28 בפברואר 2010

עבודות בנושא בית הספר

בית ספר הנו מוסד לימודי וחינוכי שנמצא לרוב בבעלות ממשלתית, אך כיום ישנם יותר ויותר בתי ספר הנמצאים גם בבעלות פרטית (בתי ספר דמוקרטיים לדוג').
עבודות בנושא בית ספר/בתי ספר, תיכתבנה במסגרת לימודי חינוך וגם בלימודי מדעי החברה. עבודות בתחום החינוך שעוסקות בנושא בית הספר יכולות לעסוק בסוגי בתי הספר השונים הקיימים, בין אם מדובר בבית ספר בארץ ובין אם מדובר בבית ספר בחו"ל.
באם מדובר בעבודה אקדמית שהיא מחקר על החינוך בבתי ספר, ניתן לכתוב עבודות שיעסקו בגישות שונות בתחום החינוך בבית הספר והדרכים ליישומן. עבודות סמינריון יכולות להיכתב לדוג' על הקשר בין מחסור בשעות שינה לירידה בריכוז וזיכרון בלימודים בבית הספר. נושאים נוספים בהם ניתן לעסוק הם: אלימות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מעורבות הורים בבית הספר, שחיקת מורים וכו'.
כתיבת עבודות מחקר, עבודות סמינריון ועבודות דוקטורט בנושא בית הספר תיעשה על פי כללי הכתיבה האקדמית. העבודה תכלול נושא שייגע בתחום החינוך בבית ספר, לדוג': סגנונות הוראה ולימוד שונים והשפעת לחיוב או לשלילה על התנהגות התלמידים בכיתה.
תוכן העניינים יפרט את ראשי הפרקים ותתי ראשי הפרקים בעבודה האקדמית. כל פרק יעסוק באספקט אחר הנוגע לסגנון הוראה בו נעשה שימוש בבית הספר ומהם שיקולי הבחירה של המחנך והמורה ליישמו, יתרונות מול חסרונות וכן השפעות של סגנון והוראה על התלמידים. תוצג הדרך ההתנהגותית שבה מגיבים התלמידים כלפי סגנונות ההוראה השונים, האם הם משפיעים עליהם לטובה או לרעה ואיזה סוג פיקוח חל על המורים אם בכלל.
בסוף העבודה ייכתבו סיכום ומסקנות לשאלת המחקר בנושא, אשר יסתמכו על התיאוריות והנתונים שהוצגו בפרקים שנידונו בעבודה. תוצאות המחקר עשויות להצביע אם אכן ישנו יתרון של סגנון הוראה מסוים על אחר או לא.
כבכל עבודה אקדמית, יש להקפיד במהלך העבודה על רישום נכון של מראי מקום/הערות שוליים וכן על רשימה ביבליוגרפית מסודרת ותקינה של המקורות בהם נעזרתם לכתיבת העבודה.

עבודות בנושא ביטחון סוציאלי

ביטחון סוציאלי הוא תחום המאגד בתוכו את כל נושא הרווחה לטובת הפרט והכלל במדינה שהיא לרוב מדינת רווחה מתוקנת הדואגת לאזרחיה.
עבודות אקדמיות בנושא ביטחון סוציאלי יעסקו בתחומי הרווחה השונים ובגופים הנוגעים לרווחה זו, הכוללים את מוסד הביטוח הלאומי, ביטוח פנסיוני, ביטוח בריאות וכו'. ביטחון סוציאלי נלמד במסגרת תחומי החינוך והעבודה הסוציאלית במדעי החברה והעבודות הנכתבות בנושא, יעסקו בין השאר גם בתחומי רווחה אחרים שמאפיינים מדינות מסוימות, בעיקר התמודדות עם בעיות רווחה שונות והאמצעים לפתרונן. כך, עבודות בנושא עשויות להיכתב גם מההיבט של מדיניות ציבורית.
דוקטורטים רבים נכתבים במסגרת תחומי הרווחה השונים, אך תחום הביטחון הסוציאלי נתון לגישות רבות ומגוונות, ביחס להסכמה המחקרית על השינויים שיש לבצע במסגרת המצב הנוכחי. התזות שייכתבו, יעסקו בהשלכות השונות שיש לתחום הביטחון הסוציאלי על החברה עליה הוא חל, בכל מדינה ומדינה. בנוסף, כמו בכל תזה, יש להגיש את הצעת המחקר, שתכלול שאלת מחקר ובסוף הדוקטורט יוצגו המסקנות, והמענה הקונקרטי לשאלת המחקר שהוצגה בעבודה. ניתן לקחת מוסד סוציאלי מסוים, ולבצע עליו את עבודת המחקר. מתוך עבודת הרווחה שמבצע אותו מוסד, יש לבחור תחום מסוים אליו הוא נוגע ועליו לבסס את העבודה האקדמית. לדוג', עבודה בתחום הביטחון הסוציאלי שתעסוק במוסד הביטוח הלאומי, והמחלקה המתייחסת לרווחה ותשלומים כלפי נפגעי טרור במדינת ישראל.
ניתן לכתוב עבודה אקדמית שתסקור את מצבם של נפגעי הטרור במדינת ישראל, מה הן הזכויות המגיעות להם על פי חוק מהמוסד לביטוח לאומי, מה הם מקבלים כיום, ומה ניתן לעשות על מנת לשפר את מצבם ואת התנאים שהם זכאים להם, מעבר למה שהם מקבלים היום. בנוסף, העבודה תכלול דוגמאות להתפתחות מודעות הציבור בעשורים האחרונים לנושא, מאבקם של נפגעי הטרור לקבל זכויות נוספות, והקשיים שמעמיד בפניהם המוסד לביטוח לאומי.
בעבודה בנושא ביטחון סוציאלי, יש להיעזר גם בתיאוריות רווחה שונות, זאת על ידי חיפוש ספרות מחקר מתאימה בתחום מדעי החברה והעבודה הסוציאלית. מידע רב ניתן גם לאתר באינטרנט - לדוגמא, כתב העת ביטחון סוציאלי באתר של המוסד לביטוח לאומי.

יום חמישי, 25 בפברואר 2010

עבודות באתיקה עיתונאית

אתיקה עיתונאית היא תחום הנלמד במסגרת לימודי תואר בתקשורת. עבודות אקדמאיות בנושא כוללות החל מעבודות מחקר לתואר ראשון ושני בתקשורת וכלה בעבודות סמינריוניות ודוקטורט. הנושאים לכתיבת עבודות אקדמיות בתחום האתיקה העיתונאית הם רבים, מכיוון שקיימים בעולם העיתונות קודים אתיים רבים.
אתיקה עיתונאית, בניגוד לדעה הרווחת, איננה חוק כתוב ואינה דנה במה מותר ומה אסור לאזרח על פי חוק. מדובר למעשה בקובץ כללי התנהגות שבאים לשמור ולהגן על המוסר העיתונאי.

בכתיבת עבודות בנושא אתיקה עיתונאית, ניתן לבחור מגוון של סוגיות אתיות אשר נוגעות לעולם העיתונות, שחלקן נוצרו או הודגשו לאחר שהתעוררו בעיות אתיות עקב פרשיות שונות בעולם העיתונות.
ניתן לכתוב עבודות מחקר ועבודות סמינריון על נושאים אתיים הנוגעים ליושר ונאמנות בכתיבה עיתונאית, נאמנות לאמת, בדיקת עובדות עיתונאיות, אובייקטיביות בדיווח, הימנעות מפגיעה בפרטיות ובשמו הטוב של אדם, חשיפת קטינים, אפליה וגזענות, ציון מקור הפרסום ועוד.
במסגרת עבודה אקדמאית בנושא כגון 'הקוד האתי בציון מקור הפרסום', יוצג מבוא קצר שיציג את העבודה ומה היא כוללת, כאשר הסקירה הספרותית תעסוק באתיקה העיתונאית, משמעותה וכלליה. בפרקי העבודה יידון הנושא הספציפי בהרחבה, כאשר יושם דגש על חשיבות מקורות בעולם העיתונות, המשמעות לשמירה עליהם, ומדוע החיסיון של המקור הוא כה חשוב. ניתן לכתוב בעבודה על מקרים בהם הקוד האתי של שמירה על חיסיון המקור העיתונאי נשבר, מה היו ההשלכות לכך על אותו עיתונאי ששבר את הקוד, על המקור שנחשף ועל עולם העיתונות, ובעיקר - מהי המשמעות האתית-מוסרית של כך. ניתן לציין מקרים שבהם שבירת הקוד האתי גרמה לפנייה לערכאות משפטיות, כאשר אותו מקור שנחשף תבע את העיתונאי במשפט על חשיפתו, בטענה של פגיעה בשמו הטוב.
בסיכום העבודה יוצגו מסקנות הנוגעות לאירוע הספציפי בו עסקה העבודה תוך התייחסות לחשיבות האתיקה. כמו כן, תוצג רשימה ביבליוגרפית מפורטת של המקורות בהם נעשה שימוש בעבודה.

עבודות בנושא אתיקה בעסקים

אתיקה בעסקים הנו תחום המשויך ללימודי מנהל עסקים. מדובר בקוד אתי תפיסתי של עסק או ארגון, שדן בהתנהגות הראויה על פיה חברי הארגון אמורים לנהוג. עבודות אקדמיות בנושא אתיקה בעסקים ידונו בהרחבה בתפיסה האתית של הארגון, מהי זהותו החברתית והארגונית ומהו הרף האתי שמציב לעצמו הארגון. בניגוד לחוק הפלילי, אתיקה בעסקים היא אינה דבר מחייב, ולא ניתן לעמוד על הפרתה לדין. הרף האתי של ההתנהגות אמור להיות גבוה יותר מהסף הפלילי שלה. כך, עבודה אקדמית שתיכתב בנושא אתיקה בעסקים תוכל להעמיד את הקוד האתי בהשוואה אל החוק הפלילי.

ניתן לכתוב עבודת סמינריון וכן עבודות מחקר וחיבורים אקדמיים אחרים על תחום האתיקה בעסקים. בעבודות אלו ניתן לקחת קוד אתי ספציפי של ארגון נבחר, לנתחו, להציבו אל מול החוק הפלילי ולפרט לאורך העבודה האם הארגון מתנהל נכון אל מול הקוד האתי ומכבדו. כמו כן, יש להציג בעבודה מקרים אפשריים של הפרה של הקוד האתי, כיצד הם משפיעים על שאר עובדי החברה וכיצד הארגון מתנהל אל מול הפרת הקוד האתי.
ניקח לדוג' עבודת סמינריון בתחום האתיקה בעסקים שהנושא שלה יהיה: העסקת ילדים קטנים במפעלים של חברות מערביות במדינות העולם השלישי. העבודה תפרט את שכיחות הנושא ותציג מפעל או מספר מפעלים ספציפיים שמעסיקים ילדים על מנת לחסוך בהוצאות הייצור. העבודה תציג את הקוד האתי המוסרי של הנושא ומדוע הוא מופר במקרה זה. עוד יוצגו בעבודה סיכום ונתונים סטטיסטיים על מצב העסקת ילדים על ידי מפעלים שונים ברחבי העולם, הן מבחינת תנאים והן מבחינת ממדי התופעה. בעבודה יוצג החוק הפלילי האוסר על העסקת ילדים מתחת לגיל מסוים במדינות מערביות וכיצד המפעלים עוקפים אותו, באמצעות העסקת ילדים במדינות בהן החוק הפלילי אינו אוסר זאת.

בנוסף, ישנן עבודות אקדמיות בתחום זה, הבוחנות את האתיקה הארגונית באמצעות תיאוריות של המוסר, כמו לדוגמא בחינת נושא הניסויים בבעלי חיים באמצעות עקרון "הסגולה הטובה", עקרון התועלתנות (ג'ון מיל, ג'ון רולס) וכד'.

יום שלישי, 16 בפברואר 2010

עבודות באקולוגיה

אקולוגיה היא נושא הנלמד במסגרת קורסים בלימודי מדעי הסביבה, ביולוגיה וגאוגרפיה. זהו תחום מחקר בין תחומי שעוסק גם בתחום איכות הסביבה וגם בגאוגרפיה. אקולוגיה עוסקת למעשה במערכת היחסים הנרקמת בין האורגניזמים הקיימים לבין הטבע והסביבה והאינטראקציה בין כולם.
עבודות אקדמיות באקולוגיה עוסקות ביחסי הגומלין בין האורגניזמים לטבע ותגובת האורגניזמים לשינויים בסביבה הפיזית. לתחום האקולוגיה ישנם מספר תחומי משנה בהם ניתן לערוך עבודות מחקר, כגון: אקולוגיה גאוגרפית, אקולוגיה של האדם, אקולוגיה של הצמח, אקולוגיה של בעלי חיים וכו'. במדע האקולוגיה נחקרים בתי גידול, גם מבחינת תכונתם הפיזית, כמו אקלים, קרקע, מים, אור, חמצן מינרליים; וכן נחקרים האורגניזמים עצמם.

בבואכם לכתוב עבודת מחקר, עבודת סמינריון או דוקטורט באקולוגיה, עליכם להקפיד על כמה כללים:
ראשית בחרו נושא ספציפי שיוצא מתוך נושא האקולוגיה ובצעו עליו את עבודת המחקר. אם בחרתם להתמקד בתת הנושא של איכות הסביבה, באפשרותכם לכתוב עבודה אקדמית לדוג' בנושא: ההשפעות הסביבתיות של זיהום התחבורה הציבורית בגוש דן. העבודה תכלול מידע על זיהום האוויר בגוש דן בכלל וניתן יהיה להתמקד בערים שונות באזור. יוצגו ההבדלים בין זיהום האוויר בשנים קודמות לבין המצב הנוכחי וכן יובאו בעבודה ממצאים סטטיסטיים וגרפיים על המצב כיום.

העיסוק בנושאים של של אקולוגיה ואיכות סביבה גובר מאוד בשנים האחרונות ולכן ניתן לאתר מקורות ביבליוגרפיים רבים בתחום, כולל נתונים שניתן להגיע אליהם בקלות באמצעות שימוש באינטרנט, כמו לדוגמא מדדי זיהום אוויר.
חשוב לזכור כי במסגרת העבודה יש לשמור על סדר וארגון על פי כללי הכתיבה האקדמית. משמע: יצירת תוכן עניינים עם ראשי פרקים, כתיבת מבוא מסודר לעבודה, כתיבה של שניים או שלושה פרקים (אם מדובר בעבודת מחקר רגילה) או יותר (אם מדובר בעבודת סמינר). לכל פרק ניתן להוסיף בעבודה תתי פרקים קצרים המתייחסים לנקודות שונות של אותו פרק. בסוף העבודה יוצג סיכום קצר ולבסוף רשימה ביבליוגרפית של ספרות המחקר בה השתמשתם לעבודה.

עבודות בנושא אסלאם

האסלאם, כאחת משלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות בעולם, הוא תחום מחקר שמסתעף לעשרות נושאים, ועבודות מחקר הנכתבות בתחום הן רבות ומגוונות. הנושא נלמד בעיקר במסגרת לימודי היסטוריה, מזרחנות או מדעי המדינה.
ניתן לכתוב עבודות מחקר, פרו- סמינריון, סמינריון או דוקטורט בנושאים כגון: אמנות האסלאם, היסטוריה של האסלאם ועוד. בתוך כל תחום יתבצע מחקר נקודתי הנוגע להיבטים השונים בדת.

בכל עבודה סמינריונית יש לתת רקע קצר על הדת ולקשר אותו לנושא העבודה הרלוונטי שנבחר. עבודה שתיכתב על שורשיו ההיסטוריים של האסלאם, יכולה להתבסס על ספר הקוראן וכן על ספרות החדי'ת שהיא התורה המוסלמית שבעל פה. העבודה תפרט את עקרונות האסלאם המרכזיים וכיצד המאמינים מתנהלים על פי הם. ניתן לייחד לעבודה פרק שיתייחס להלכה המוסלמית (היא השריעה), ופרק שיוקדש לחגי האסלאם, משמעותם והמנהגים המאפיינים אותם, כמו לדוג' חודש הרמדאן, או עיד אל פיטר. ניתן לפרט מה מקורם של החגים על פי האמונה המוסלמית וכיצד הם מייחדים את הדת על פני חגים של דתות אחרות.
בעבודה אקדמית נוספת לדוגמא, ניתן להתמקד בפלגים השונים של המאמינים באסלאם. שני הפלגים העיקריים באסלאם הם הזרם השיעי והזרם הסוני. בעבודות על שני פלגים אלו ניתן לבצע השוואה של המנהגים והאמונות. פרק נפרד יוקדש למשבר בין שני הפלגים ולסכסוך ההיסטורי ורב השנים. ניתן לתת לדוגמא אירועים קיצוניים שבהם הגיע העימות לידי פיצוץ שתוצאותיו היו הרות גורל. בעבודה יש להתייחס גם למצב הנוכחי בין שני הפלגים. ניתן לקחת את המצב הנוכחי בעיראק כיום, שבו הסכסוך בא לידי ביטוי בצורה החריפה ביותר.
מלבד עבודות סמינריון או דוקטורט שיחקרו את ההיסטוריה או את ההלכה המוסלמית, ניתן לקחת נושא שנוגע לתרבות ואמנות האסלאם. אמנות האסלאם היא מפוארת מאד ומורכבת בעיקר מעיטורים, ציורים ופסיפס קרמי. דוגמא לעבודה בנושא: חקר גנים מרכזיים באסלאם כגון, גני האלהמברה בספרד או הטאג' מהאל בהודו והאמנות המוסלמית שמייחדת אותם כמבנים היסטוריים מפורסמים וחשובים.
מקורות רבים בנושא ניתן לאתר באמצעות קטלוג הספריות או באמצעות האינטרנט.

יום שני, 15 בפברואר 2010

עבודות באסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה עסקית, כשמה כן היא: תכנון ובניית מהלך עסקי שיוביל את הארגון להצלחה כלכלית, על ידי כלים שיווקים וניהוליים יעילים. אסטרטגיה עסקית נלמדת במסגרת המחלקות לכלכלה ולמנהל עסקים ועבודות לתואר ראשון, תואר שני, פרו - סמינריון וסמינריון נכתבות עליה. אסטרטגיה עסקית היא הכלי המרכזי והחשוב בהתוויית דרכו של ארגון להגשמת יעדיו ומטרותיו המשניים והמרכזיים. האסטרטגיה העסקית כוללת למעשה את התכנון הייעודי האסטרטגי בדרך להגשמת המטרה. התכנון האסטרטגי נקבע מראש לתקופת זמן מוגבלת, בשאיפה לממש את התכנית האסטרטגית במלואה עד תאריך היעד.
בכתיבת עבודה באסטרטגיה עסקית ייבחר ארגון או עסק שהתווה לעצמו תכנית אסטרטגית, במסגרת התכנית יוצגו שלושה משתנים חשובים המרכיבים אותה.
ראשית, תינתן סקירה על הארגון ופעילותו העסקית, כאשר לרוב יבוצע ניתוח עסקי על פי מודלים עמו SWOT, PEST וכד'. באם מדובר בעסק ותיק, ניתן לציין בעבודה אסטרטגיות עסקיות קודמות של אותו ארגון, כיצד הן מומשו והאם הן השיגו את היעדים והמטרות בסופו של דבר. ניתן לבצע בעבודה השוואה בין התכנית האסטרטגיות הקודמות לזו החדשה.
שנית, יוצג בעבודה המקור לרעיון ממנה החלה לצמוח התכנית האסטרטגית. לכל אסטרטגיה עסקית יש שורשים שטמונים בבסיס האידאולוגיה של החברה והמתווה הכללי שלה. יש לפרט בעבודה מי היו היזמים לתכנית, מה הניע אותם לפעול וכיצד פיתחו את הרעיון.
לבסוף, כמו בכל עבודה אקדמית הנוגעת לאסטרטגיה עסקית, יוקדש פרק המתייחס לתכנית עצמה, וממה היא בנויה. בעבודת המחקר חשוב לפלח את התכנית האסטרטגית על פי מספר מרכיבים:
החזון העסקי, כלומר למה שואף הארגון להפוך או לקדם על מנת ליצור אסטרטגיה אפקטיבית. הערכים שמאחוריהם עומדים מנהלי ועובדי הארגון וכיצד הם שומרים עליהם ומתעלים אותם לטובת הצלחת האסטרטגיה. לבסוף, תתואר בעבודה המשימה ומטרת הארגון / העסק עליה נרקמת מלכתחילה האסטרטגיה.
רשימת מקורות הביבליוגרפיים תכלול מחקרים כלכליים קודמים על תכניות אסטרטגיות שונות, מידע על החברה מתוך פרסומים ומתוך דוחות פנימיים, ואף ראיונות.

עבודות באנתרופולוגיה

תחום האנתרופולוגיה עוסק בחקר האדם ובתרבות ממנה הוא מגיע.
עבודות אקדמיות רבות נכתבות בנושא, והמידע הרב שקיים על מנת לבצע מחקר מדעי בנושא הוא עשיר ורב.
אנתרופולוגיה, בשונה מעט משאר מדעי החברה, היא תחום אשר בו נכתבות עבודות מחקר באמצעות השוואות בין תרבויות שונות. כל תרבות מנותחת על פי מנהגים, סמלים, נורמות וערכים חברתיים המאפיינים אותה, כיצד היחיד פועל בתוך הסדר החברתי התרבותי ואיך התרבות שבה הוא חי מעצבת את אישיותו.
עבודות אקדמיות באנתרופולוגיה ניתן לכתוב במגוון של תתי נושאים: אנתרופולוגיה פיזית, תרבותית, בלשנית וארכיאולוגיה.
עבודות בתחום האנתרופולוגיה הפיזית תעסוקנה במחקר על ההתפתחות האבולוציונית של האדם וכן על תרבויות ועברן על סמך ממצאים ביולוגיים כמו חקר גוף האדם, פתולוגיה ועוד.
בעבודות בתחום אנתרופולוגיה תרבותית יתבצע מחקר על דפוסי התנהגות חברתיים, תקשורת ויחסי גומלין, מנהגים, נורמות וערכים חברתיים ועוד. במסגרת עבודות סמינריון ודוקטורט, ניתן להתמקד בחקר קבוצות חברתיות ספציפיות, תוך צפייה בהן וניתוחן. במקרים מסוימים, כותב עבודת המחקר ישתלב בתוך הקבוצה בעצמו על מנת לבצע מחקר מדויק ומקיף יותר (מחקר משתתף/ תצפית משתתפת).
בעבודות בתחום אנתרופולוגיה בלשנית יתנהל המחקר על שפות ושימושן החברתי בתרבויות השונות.
בתחום הארכיאולוגיה תיכתבנה עבודות מחקר על חפצים שונים של תרבויות עבר, העשויים להעיד על אופי התרבות ואורחות חייה.
ככל עבודה אקדמית, עבודה באנתרופולוגיה תכלול סקירת ספרות על נשוא המחקר, תרבות ספציפית בעבר או בהווה. במידה ונבחר בתרבות עשירה במנהגים, נורמות וערכים רבים ומגוונים, יהיה בידינו חומר ביבליוגרפי רב יותר לביצוע כתיבת עבודת המחקר.
במידה ומדובר במחקר שמתבצע על חברה שהתקיימה בעבר ואינה עוד, לא יתאפשר מחקר שבו כותב העבודה מכניס עצמו כחלק מן הקבוצה ולכן יש להתבסס על מידע היסטורי ותיאורטי בלבד, בהתאם למחקרים שנערכו על התרבות הזו בעבר.במידה והתרבות קיימת, כותב העבודה יכול להיטמע בתוכה ולבצע את המחקר מתוכה. במקרים מסוימים, בצורה זו ניתן יהיה להגיע למסקנות מדויקות יותר.
דוגמא לעבודה מסוג זה: מחקר על הרגלי המעבר של הבדואים בנגב ממקום למקום והסיבות התרבותיות והחברתיות לכך.

יום ראשון, 14 בפברואר 2010

עבודות בנושא אנטישמיות

אנטישמיות הנו נושא נושא הנלמד בקורסים בתחום ההיסטוריה והאנתרופולוגיה. במסגרתו נכתבות עבודות אקדמיות לתואר ראשון ושני, פרו - סמינריון, סמינריון וכן דוקטורט ותזות בנושא.
אנטישמיות היא מושג המציין שנאת יהודים, אנטישמיות מלשון המילה: "אנטי" ו "שם", כלומר שנאת בני כל הגזע השמי, הכולל עמים שמיים למינם.

מחקרים ועבודות הנכתבים בתחום עוסקים בסוגים שונים של אנטישמיות לאורך ההיסטוריה. אנטישמיות על רקע דתי, כלכלי - חברתי, תרבותי וגזענות. במחקר ההיסטורי נוהגים לחלק את האנטישמיות לשני סוגים: אנטישמיות מסורתית ואנטישמיות מודרנית. עבודת מחקר תיכתב על אחת מהשתיים.
עבודה בתחום האנטישמיות המסורתית תדון מבחינה היסטורית באנטישמיות כנגד הדת היהודית, בתקופת הזמן העתיק ובימי הביניים. בתקופה זו השנאה ליהדות נבעה בעיקר מאמונתם באל אחד, לעומת עמים אחרים שסגדו לאלילים. מאוחר יותר נבעה השנאה מהאשמת היהודים על ידי הנצרות בצליבתו של ישו. ניתן למצוא נושאי מחקר רבים לעבודות בנושא אנטישמיות מסורתית. מומלץ לבחור בעיקר מדינה אירופאית עם עיר שריכזה בתוכה אוכלוסיה יהודית רבה בתקופת ימי הביניים ולכתוב על התפתחות האנטישמיות, ממה היא נבעה ומה היו ההשלכות על חיי היהודים באותה קהילה בעקבותיה.
עבודה בתחום האנטישמיות המודרנית תדון מבחינה היסטורית, באנטישמיות כלפי היהודים שהחלה עוד בפרעות שנערכו בהם באירופה במאה התשע עשרה, התחזקה עם עליית הנאצים לשלטון ותורת הגזע, והובילה לטרגדיה הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית: השואה. דומה שהמחקר על השואה רק הולך ומתרחב עם השנים, והעבודות, ובעיקר הדוקטורטים הנכתבים עליה, אינם נדלים. על כן, ניתן למצוא בקלות חומר ביבליוגרפי בנושא.
מלבד אנטישמיות במאה העשרים, ניתן לכתוב עבודות על אנטישמיות בעשורים האחרונים, סממניה וההשוואות שנעשות בעקבותיה לאנטישמיות שהתקיימה בעבר הרחוק יותר. לדוגמא: עבודה על ניאו - נאציזם באירופה בעשור האחרון של המאה העשרים והשפעותיו על חיי הקהילה היהודית בגרמניה.

יום רביעי, 10 בפברואר 2010

עבודות בנושא אלימות במשפחה

אלימות במשפחה הנו נושא הנלמד ונכתב במסגרת לימודי קרימינולוגיה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית. ניתן לבצע מחקרים רבים על היבטים שונים של האלימות ועל השלכותיה על תפקוד המסגרת המשפחתית.
אלימות במשפחה מתייחסת למצב שבו קיימת אלימות מילולית, נפשית, פיזית או מינית של אחד מבני המשפחה כלפי בן משפחה אחר. קיימים סוגים רבים של אלימות בתוך המערכת המשפחתית: אלימות בין בני זוג, אלימות כלפי ילדים, אלימות בין אחים ואלימות כנגד קשישים.
מתוך כך יוצא כי ניתן לכתוב עבודות אקדמיות רבות בנושא, תוך בחירה של אחד מהנושאים וביצוע מחקר נקודתי על סוג האלימות. בכל מקרה, חשוב למלא אחר הוראות הכתיבה האקדמית, כמו ציון מראי מקום, ביבליוגרפיה וכו'.
אלימות בין בני זוג מתייחסת לאלימות נפשית ופיזית, שבמקרים רבים עלולה אף להסתיים ברצח. התופעה כוללת רצח של נשים רבות בידי בני זוגן. האלימות עשויה לשאת אופי של ניצול מיני וכלכלי. עבודות מחקר, סמינריונים ועבודות דוקטורט רבות נכתבות בתחום, משום שהוא כה נפוץ. המודעות אליו גברה במיוחד בעשורים האחרונים של המאה ה - 20. דוגמא לעבודת מחקר שניתן לכתוב בנושא: החשיפה התקשורתית לרצח נשים בידי בני זוגן והשפעתה על הפחתת כמות המקרים ושכיחות התלונות.
אלימות כנגד ילדים נפוצה אצל משפחות שאחד ההורים בהן עבר התעללות נפשית או פיזית בעצמו בילדותו. מדובר באלימות קשה מאד, מכיוון שילדים הם לרוב חסרי ישע ואין להם כוחות פיזיים רבים בכדי להתנגד. הפגיעה בילד יכולה להיות פיזית, רגשית, מינית, או הזנחה מוחלטת של הילד. דוגמא לעבודות בנושא: ענישה באמצעות מכות והשפעתה על התפתחותו הנפשית והרגשית של הילד.
אלימות בין אחים נתפסת לרוב כמריבה בין שני אחים, אך למעשה מדובר במערכת יחסים המבוססת על אלימות פיזית קשה ולעתים גם מינית. דוגמא לעבודה בנושא: כיצד יחס מועדף של הורים אח אחד על אחיו, עשוי להשפיע על דחפיו האלימים כלפי אחיו.
אלימות כנגד קשישים הפכה אף היא נפוצה העשורים האחרונים, בעיקר בשל העלייה בתוחלת החיים והעלייה המספרית בקשישים. במקרים רבים הקשישים נמצאים תחת ובחסות טיפול המשפחות. האלימות נפוצה בעיקר אצל משפחות דלות אמצעים שהלחץ הנפשי עליהן, יגרום להוצאת התסכולים על הקשיש חסר הישע. דוגמא לעבודה בנושא: מצבם של הקשישים החיים ומטופלים אצל משפחות קשות יום לעומת מצבם של קשישים המטופלים בבתי אבות.

עבודות בנושא אינטרנט

האינטרנט הוא אמצעי מדיום חובק עולם שהשפיע רבות על התרבות האנושית, עד כי נדמה שלא ברור כיצד התקיימנו בלעדיו לפני שהומצא. האינטרנט מאגד בתוכו מידע בלתי נדלה ומהווה רשת מצוינת לתקשורת בין אישית ללא גבולות גיאוגרפיים. האינטרנט מקשר בין רשתות מחשבים שונות בכל העולם והוא גורם משמעותי בהשפעות חברתיות, כלכליות ועוד. בזכות האינטרנט, העולם הפך לכפר גלובלי קטן. רשת מחשבים יכולה להתקיים גם בארגונים שונים, כרשת פנימית בלבד.

עבודות סמינריון או
עבודות מחקר בתחום האינטרנט יכולות לעסוק בנושא הן מן ההיבט העסקי והן מן ההיבט הסוציולוגי-תרבותי. לדוגמא, עבודה מהסוג הראשון יכולה לעסוק בתחום התפתחות הרשתות החברתיות באינטרנט ומטרתן השיווקית והכלכלית. במסגרת עבודות בתחום רשתות חברתיות, כמו רשת הפייסבוק, יינתן רקע תיאורטי קצר על הקמתה, מקור הרעיון, פיתוחו וכן שלבים בתהליך התפתחות הרשת החברתית הזו לאורך הזמן. בעבודה יוצגו מטרות הרשת החברתית, קשיים שבהם היא נתקלת בתהליך התפתחותה, ורעיונות יצירתיים ושיווקים לפיתוח וקידום הרשת. עבודת מחקר סוציולוגית לעומת זאת, תבחן את ההשפעות החברתיות שלה על הגולשים החברים בה ועל העולם בכלל, תוך התייחסות כמובן לתיאוריות מתחום הסוציולוגיה/ מדעי החברה.
בעבודה
ניתן לתת סקירה היסטורית על התפתחות האינטרנט, הקשיים בתהליך פיתוחו, ותחזיות לעתיד. העבודה יכולה לעסוק בשימושים השונים הנעשים ברשת האינטרנט. אחד מתתי הנושא הוא למשל דילמות בחופש המידע שמציבה רשת האינטרנט. ניתן לכתוב עבודות שיסקרו את הצנזורה וההגבלים שמנסים להחיל על האינטרנט גורמים פרטיים, וכן גורמים פוליטיים ומדינות גדולות. כיצד הרשת מתמודדת עם כך, והאם הצנזורה אכן מצליחה להשיג את מטרתה. בעבודות יוצגו ההשלכות על נתינת חופש מידע ללא הגבלה, גם מבחינת ההשפעה על תוכן שאינו ראוי ומתאים לילדים. מאידך, יוצגו בעבודות האפשרות לחופש מידע רב שמעניק האינטרנט וכיצד הוא יצר ויכול ליצור מהפכות לא קטנות ולהעניק לבני האדם את הרצון והאפשרות לחופש ביטוי רחב יותר.

יום שני, 8 בפברואר 2010

אימון עסקי

עולם העסקים משווע ליעילות והתפתחות ארגונית ועסקית מוצלחת. אימון עסקי בא לעשות את העבודה.
תחום האימון העסקי בא למעשה ליצור מצב שבו ארגון או עסק יצאו מקושי שהם נמצאים בו, בין אם הוא כלכלי או קשור לכוח אדם, ובין אם הוא ניתן כיעוץ לעסק שנמצא בתחילת הקמה.

עבודות אקדמאיות העוסקות בנושא אימון עסקי, יציגו כיצד אימון העסקי עשוי להיות הדרך הקלה, המהירה והפשוטה ביותר להשגת המטרות והיעדים של הארגון.
במסגרת עבודת הסמינריון מוצגים המכשולים האפשריים שעומדים בפני הארגון ככלל, ובפני המנהלים אותו בפרט, ומוצגים רעיונות אפשריים להתמודד עימם. באמצעות האימון ניתן לזהות מה מונע את ההתקדמות העסקית ולפתח את היכולות הניהוליות של אלו שמובילים אותו ועומדים בראשו.
עוד תוצג בעבודת הסמינריון זווית הראייה על כיצד אימון עסקי יכול לסייע במצבים עסקיים שונים כגון: עזרה לבעלי עסק עצמאי, רה - אורגניזציה של ארגון ותיק וייעול תהליכי העבודה המיושנים שלו, הגדלת רווחים ומיצוי פוטנציאל החברה והעובדים בה ועידוד ופיתוח למנהיגות נכונה וטובה של מנהלי הארגון ואף העובדים שתחתיהם בדרגות הניהוליות השונות.

בעבודות בתחום אימון עסקי, ניתן לבחור ארגון או חברה מוכרים בשוק ולבצע מחקר על הניהול בו לפני שבוצע בו אימון עסקי ולאחר מכן. על עבודת הסמינריון לכלול סקירה של מכשולים נפוצים שעמדו בפני מנהלי הארגון. לדוג': אי הצבת מטרות אישיות מספיקות, חשש מכישלון בהשקעה, פרפקציוניזם מוגזם, הבנה והכרה כי אין תמיד שליטה על המצב וכו'.
בעבודות יינתן גם הפתרון למכשולים הללו וכיצד, אם בכלל, השפיע האימון לטובה על התהליכים על משאבי האנוש ועל ניהול החברה.

יום רביעי, 3 בפברואר 2010

עבודות באיכות הסביבה

אחד הנושאים הבוערים ביותר על סדר היום העולמי הוא איכות הסביבה. נדמה שכמעט בכל מדיה אפשרית דנים, כותבים ומפרסמים כתבות וידיעות המתייחסות לאיכות הסביבה, להשפעות הטובות והשליליות שלנו עליה ולהשלכות שעלולות להיווצר כתוצאה מכך על החיים בעולמנו.
אך טבעי יהיה לכתוב עבודות פרו סמינריון, סמיניריון, או דוקטורט על נושאים שונים בתחום זה. שפע הנושאים לכתיבת עבודה בתחום הוא רחב יריעה וכמעט בלתי נגמר. גם כמות המידע הספרותי שקיים, גדל והתעצם בשנים האחרונות עקב העלייה במודעות לאיכות הסביבה.
תחום איכות הסביבה עוסק למעשה ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה בה הוא חי, בין אם זו הסביבה הטבעית שסביבו ובין אם זו הסביבה המלאכותית שהוא יוצר על חשבונה. בכל עבודת דוקטורט לדוג', יש לבחור נושא בתחום שעדיין לא בוצע עליו מחקר שלם ומקיף. בשל העובדה שנושא איכות הסביבה הוא רלוונטי וההשפעות עליו הן רבות, צצים חדשות לבקרים תחומים רבים וחדשים שעדיין לא נחקרו ויכולים להיות מצויינים לסוגים של עבודות מחקר בכלל ותזה לדוקטורט בפרט.
בעבודת דוקטורט יש להגיש הצעת מחקר שתהיה מקורית וחדשנית, שלא נעשו עליה מחקרים בעבר. ניתן לבחור סוגיה באיכות הסביבה, לדוג': זיהום אוויר, ועליה לבסס שאלת מחקר, שתאפשר מחקר פרטני בנושא זיהום האוויר שעוד לא בוצע עליו מחקר מקיף. במידה ולא מדובר בעבודת דוקטורט, אלא בעבודה רגילה או עבודת סמינריון לדוג', הנושא לבחירה יהיה פשוט יותר וללא מגבלות בבחירתו, כמו בבחירת נושא למחקר בעבודת דוקטורט.
ניקח לדוג' כנושא לעבודת מחקר את הנזקים הסביבתיים שגורמת התייבשות ים המלח.
ראשית, תוצג סקירה בעבודה על ים המלח, היסטוריה אקלימית וסביבתית וכן מצבו היום. לאחר מכן, יוצגו ההשפעות הסביבתיות שנגרמות לים המלח הן על ידי הטבע והן על ידי האדם וכיצד התייבשותו גורמת לנזק סביבתי לחי ולצומח. לבסוף יוצגו מסקנות המחקר עם תחזיות אפשריות לעתיד ודרכים לפתרון המשבר.
תחום נוסף, המשלב איכות הסביבה ומנהל עסקים, הוא תחום המוסר בעסקים. בעבודות אלה נבדקת התייחוסתן של חברות עסקיות לנושאים של איכות סביבה מנקודת מבט של תורת המוסר.

יום שלישי, 2 בפברואר 2010

עבודות באבטחת מערכות מידע

שני העשורים האחרונים הזניקו את עולם המחשבים ורשת האינטרנט בצורה יוצאת דופן מבחינת פיתוח והיד עוד נטויה. עם המשך ההתפתחות הטכנולוגית נוצר צורך לשכלל ולקדם כמה שיותר את נושא אבטחת מערכות מידע.
כאשר ניגשים לfכתוב עבודה או עבודות בתחום אבטחת מערכות מידע, יש להביא הקדמה מסודרת על הנושא וסקירה קצרה של התפתחותו. מדובר בתחום העוסק בהגנה על מערכות מחשב מפני סיכונים על כל סוגיהם. אבטחת מערכות מידע שמה דגש על חיסיון המידע, זמינותו ונגישותו לאחרים, שלמותו ואמינותו. יש לפרט בעבודה הסמינריונית את הנושאים שהיא מקיפה.
לאחר ההקדמה יש להציג את נושא עבודת המחקר ולהסביר מדוע הוא נבחר לנושא העבודה המרכזי.
אבטחת מערכות מידע הינו תחום נרחב מאד ולכן מומלץ לא להתפזר ולבחור בעבודת הסמינר מערכת אבטחה ספציפית ודומיננטית היום בעולם התוכנה, ועליה לכתוב את עבודת המחקר.
יש לקחת את מערכת המידע הרלוונטית לנושא עבודת המחקר, לתת עליה מידע נרחב, מה הן הפונקציות המפעילות אותה, מה מטרתה ולאיזה שימושים היא מיועדת. לאחר מכן יש להציג את מערכת האבטחה שלה, מה יעודה ומה השימושים שנעשים בה לצורך הגנה על מערכת המידע.
בעבודת המחקר תינתן סקירה מקיפה של מערכת המחשוב עליה מופעלת מערכת האבטחה - מערכת התקשורת, השרתים, הרשת המרחבית שלה וכמובן רשת האינטרנט.
כל פרק בעבודת הסמינר יתייחס להתפתחות מערכת אבטחת המידע. החל מהרעיון הראשוני שעמד לנגד יוצריה וכלה בשלבי הפיתוח שלה בהתאם לפיתוח המערכת עליה היא מגינה. לקראת סוף העבודה יוצגו הקשיים שעומדים מול מערכת האבטחה וכיצד מנסים להתגבר עליהם אנשי הבדיקה והפיתוח. כמו כן יסוקרו המגבלות של מערכת אבטחת המידע ויוצגו אפשרויות לפתרונן.
בסיכום עבודת הסמינר יוצגו תוצאות המחקר ובהן יפורטו יתרונות מערכת אבטחת המידע, חסרונותיה, ותחזית עתידית להתפתחותה. נושאים אפשריים לעבודה בתחום אבטחת מערכות מידע יכולים להיות: מערכות מידע של חברות ותאגידים גדולים, שהינם דומיננטיים ברשת האינטרנט, ובמיוחד אתרי קניות ברשת האינטרנט.

יום שני, 1 בפברואר 2010

עבודות בכלכלה בין לאומית

כלכלה בין לאומית הינו תחום הנלמד לרוב במסגרת קורס בתחום לימודי מינהל עסקים או במסגרת המחלקות לכלכלה. כלכלה בין לאומית הינו תחום המתייחס למדיניות חוץ ופנים של מדינות שונות בעולם מבחינה כלכלית. זהו תחום נרחב ורבות העבודות שיכולות להיכתב עליו, בין אם מן ההיבט של ניהול, מן ההיבט של כלכלה או ההיבט של יחב"ל. החל ממחקר על משברים כלל עולמיים שהתרחשו בעבר וכלה ביחסים כלכליים בין לאומיים בין שתי מדינות בימינו אנו.
על העבודה להיות ממוקדת בתחום הנוגע להיבטים כלכליים שונים במדינות זרות, מדיניות כלכלית בין לאומית של מדינה ספציפית וכיצד היא משפיעה על שאר המדינות העולם. עבודת המחקר תנתח את המדיניות הכלכלית של המדינה ואת ההשלכות של פעילות זו על האזרחים, המשק והמדינות השכנות והרחוקות. בעבודה ייבחנו יחסי הגומלין בין מדינה אחת לרעותה וכיצד כלכלה
בין לאומית יכולה למעשה לסייע בשגשוג ורווחה. לחילופין ניתן לקחת נושא המצביע על מדיניות כלכלית של מדינה מסוימת ולהראות בעבודת המחקר כיצד מדיניות כלכלית בין לאומית, עשויה לגרום את ההיפך הגמור - משמע נזק כלכלי ו /או חוסר תועלת גמור למדינה עצמה, לשכנותיה או לשאר מדינות העולם. כלכלה בין לאומית הוא תחום שיותר מכל עשוי להשפיע על יחסים בין לאומיים וניתן ואף רצוי להקדיש פרק בעבודה על כך.
לדוג', ניתן לכתוב עבודת מחקר על המשבר הכלכלי הגדול בארה"ב בשנות השלושים של המאה העשרים וכיצד השפעתו הייתה מכרעת על המשק והחברה האמריקנית. במקביל, יש להראות מה היו ההשלכות למשבר זה על שאר העולם וכיצד מעמדה של ארה"ב השפיע ומשפיע עד ימינו על הכלכלה הבין לאומית.
בהמשך המחקר, אפשר לקחת כמקור השוואה את ארה"ב של ימינו את המשבר הכלכלי החדש שפקד אותה לא מכבר. כיצד המשבר משפיע היום על ארה"ב ובמיוחד על העולם. במסגרת ממצאי עבודת המחקר יוצגו סטטיסטיקות המצביעות על הדומה והשונה בהשפעת המשבר על ארה"ב עצמה ועל שאר העולם.
במסגרת העבודה יהיה ניתן לדון בשער הדולר והשפעתו על המסחר הבין לאומי. כיצד השער הפך לדומיננטי עם השנים ומדוע נחלש מעט לפני ובמיוחד עם פרוץ המשבר.
בסיכומה של העבודה יוצגו הממצאים והמסקנות ואם ניתן, גם צפי לעתיד הקרוב.