עבודות.קום

יום שבת, 31 ביולי 2010

עבודות בנושא אגרות חוב (אג"ח)

איגרת חוב – נייר ערך שהוא תעודת התחייבות לתשלום חוב. בכתיבת העבודות האקדמאיות בנושא אגרות חוב ניתן להבחין בין כמה סוגים של אגרות חוב, לפי כמה סוגי הבחנה: אג"ח בריבית קבועה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח צמודת מדד – לפי אופן החזר החוב וחישוב הריבית; אג"ח ממשלתית, אג"ח קונצרנית (המונפקות ע"י חברות) ואג"ח מוניציפלית – לפי זהות המנפיק; אג"ח מדורגות ואג"ח זבל – לפי יכולת הפרעון.
עבודות אקדמאיות העוסקות בנושא אגרות חוב (אג"ח) ייכתבו לרוב סביב נושא שוק ההון בישראל, שמורכב משוק המניות ומשוק אגרות החוב.

עבודות אקדמאיות לדוגמה על אגרות חוב: התנאים ההכרחיים בכדי להנפיק אג"ח מוניציפלי (איגרות חוב המונפקות על ידי רשויות מקומיות, לרוב לשם מימון פרויקטים חד פעמיים) בישראל; הקשר בין דירוג הסיכון של אג"ח של חברות קונצרניות לתשואתן; שוק האג"ח בישראל בעקבות משבר הסאב-פריים בארה"ב.

ניתן להשוות בין שני סוגי אגרות חוב שונים ולבחון את רמת הסיכון בשתיהן. הצעות אחרות לעבודות אקדמאיות בנושא אגרות חוב: השוואת הסיכון בהשקעה במניות לעומת השקעה באגרות חוב, סוגי אגרות חוב מוניציפליות והבעייתיות בהלוואתן ע"י הרשויות המקומיות, התיקונים שעבר חוק החברות ב-1999 ובמהלכם בוטלה החובה להנפיק אג"ח עם בטוחה, ולו סמלית (שעבוד על נכסים - להבטחת החזר הקרן), דירוג האג"ח בחברות השונות שנעשית בעיקר לפי ובעיקר הערכה של סבירות קבלת הקרן והריבית.

ככל עבודה אקדמאית, עבודה אקדמאית בנושא אגרות חוב תיכתב עפ"י כללי הכתיבה האקדמיים ותכלול שער לעבודה שבו יוצג שם העבודה, שם הקורס, שם המרצה, שם מגיש העבודה ותאריך ההגשה; תוכן עניינים מפורט; מבוא לעבודה שיציג בקצרה את נושא העבודה, שאלת המחקר של העבודה והדרכים לפתרונה; גוף שיכלול פרקים שכל אחד יעסוק בשאלה אחרת של הנושא, וסיכום לעבודה שיציג את המסקנות שעלו מהנתונים שעלו במהלך העבודה ומשאלת המחקר. בסוף העבודה תוצג רשימה ביבליוגרפית של המקורות הספרותיים שנעשה בהם שימוש במהלך כתיבת העבודה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה