עבודות.קום

יום שישי, 30 באפריל 2010

שוק ההון

שוק ההון הוא השוק לניירות ערך, המתחלק לשוק המניות ושוק האג"ח. תפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור, בדרך כלל לטווחים ארוכים. שוק ההון כולל גם את הגופים הפועלים בשווקים הללו, כגון הבנקים המסחריים, חברי הבורסה, חברות הביטוח ומנהלי קרנות הנאמנות וקופות הגמל.

עבודות אקדמאיות בנושא שוק ההון נכתבות במסגרת לימודי כלכלה ולימודי מנהל עסקים. עבודות מחקר בתחום שוק ההון יעסקו בחברות ובפרטים המעוניינים ליצור רווח כלכלי מהשקעותיהם, ביחסי הגומלין בינם לבין בתי ההשקעות, לכדאיות ההשקעות, בשוקים הנלווים לו כמו שוק מטבע החוץ, ובהשפעות הפוליטיות הלאומיות והבינלאומיות על שוקי ההון, הן המקומי והן שווקים שונים בעולם. נושאים ומונחים בעבודות בנושא שוק ההון יהיו הבורסה לניירות ערך, מניות, מדד המעו"ף, מדד המחירים לצרכן, ועוד.
עבודות בתחום זה עוסקות במאפיינים השונים של שוק ההון, בגורמים המשחקים בו תפקיד (לדוג', התערבות ממשלתית) ובהשפעות השונות עליו (לדוג', השפעת התקשורת).
דוגמה לעבודה אקדמאית בנושא שוק ההון: בחינת ההשפעה של המניות הנסחרות בבורסות בת"א והבורסה בניו-יורק על השווקים בישראל ובארה"ב.
העבודה תכלול מבוא, שיציג את שאלת המחקר והנחות המחקר, תסקור חומר תיאורטי הקשור לנושא, רקע והסבר מקיף על התנהלות שתי הבורסות, בת"א ובניו יורק, רקע על המניות הנסחרות בשתי הבורסות, ויוצגו מטרות המחקר. בגוף העבודה תהיה סקירה של נתונים של חברות הנסחרות הן בבורסה בת"א והן בבורסה בניו יורק, נתוני המדדים השונים של המשק הישראלי ושל המשק האמריקאי, השפעת המקרו והמיקרו על שתי הבורסות ובפרט על המניות הנסחרות, ולהפך, וכן השפעות אחרות, פוליטיות ואנושיות; הצגת שיטות המחקר ומודל המחקר שבו משתמשים בעבודה, הצגת נתוני המחקר וניתוחם באמצעות כלים סטטיסטיים שונים; ובסיכום יוצגו מסקנות המחקר וניתוחן. בסוף העבודה תוצג רשימה ביבליוגרפית של מקורות ספרותיים שעליהן הסתמכה העבודה, על פי כללי הכתיבה האקדמאיים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה