עבודות.קום

יום שישי, 26 במרץ 2010

חשבונאות

לימודי חשבונאות כוללים בתוכם ענפים ושיטות שונות הנוגעות לכל נושא רישום וניתוח אירועים פיננסיים בתוך המערכת הכלכלית. מקצוע החשבונאות/ראיית חשבון נלמד במסגרת נפרדת או במסגרת לימודי מנהל עסקים וכלכלה. עבודות אקדמאיות בנושא חשבונאות מוגשות וכוללות סיכומים ומסקנות ומשמעותם לגבי הארגון שהם נכתבים עבורו. בבחירת נושא לעבודה אקדמית יש לקחת ארגון, חברה, או אדם פרטי שהוא בעל מניות ולנתח על פי פרמטרים שונים את ענייני החשבונאות שלו, את התוצאות שנובעות מתוך הניתוח החשבונאי שמתבצע ומה ההשלכות והמסקנות על הארגון או האדם הפרטי עליו מתבצע הניתוח הפיננסי.
עבודות אקדמיות בנושא חשבונאות נכתבות על ענפים שונים היוצאים ממנה, הם נוגעים לתחומי הביקורת בחשבונאות, שמתייחסת לכל נושא הבקרה על כספים בחברה או ארגון וחשיבות הבקרה והביקורת שנובעת מתוך הבקרה שנעשית. בכתיבת עבודה אקדמית נושא הביקורת הוא חשוב, משום שהוא מאפשר להציג נתונים ומסקנות על הארגון מבחינת התנהלות פיננסית, מה מומלץ לשפר ולתקן ומה רצוי לשמר. המסקנות בעקבות הביקורת יוצגו בעבודה ויאפשרו לתת לארגון אינדיקציה על מצבו הפיננסי ובהתאם לכך להפיק לקחים והמלצות לתיקון ושיפור. הדו"חות הפיננסיים המוגשים בעבודה יציגו את המאזן, כלומר: מצב הנכסים וההתחייבויות של הארגון בסוף כל תקופה. בנוסף, יוצגו בעבודה דו"חות רווח והפסד שמציגים את תוצאות הפעילות העסקית של הארגון, דו"ח תזרים מזומנים ודו"ח על שינויים בהון העצמי של הפועלים בארגון.
דוגמאות לעבודות מחקר בתחום חשבונאות: אחריות רואה חשבון כלפי הלקוח. העבודה תציג למעשה מה הם חובותיו של רואה החשבון כלפי החברה ובעלי המניות בה, בכל הנוגע לנושא הפיננסי והבקרה המתבצעת על ההתנהלות הכלכלית של החברה. כיצד רואה החשבון, בהתאם לחשבונאות שהוא מבצע בארגון, עוזר לארגון לבאר את המצב הכלכלי בו הוא שרוי וכיצד מכאן הוא יכול לשפר אותו, במידה ויש צורך בכך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה